กระจกหน้าต่าง: เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

 กระจกหน้าต่าง: เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนและวิกฤตพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เช่น กระจกหน้าต่าง
กระจกหน้าต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาคาร โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางในการรับแสงสว่างจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร การเลือกกระจกหน้าต่างที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้เหมาะสมและประหยัดพลังงาน


ปัจจัยในการเลือกกระจกหน้าต่างให้ประหยัดพลังงาน
ปัจจัยหลักในการเลือกกระจกหน้าต่างให้ประหยัดพลังงาน ได้แก่
 • ค่าความโปร่งแสง (Transmission) หมายถึง ปริมาณแสงที่ผ่านกระจกได้ ค่าความโปร่งแสงสูง หมายถึง กระจกสามารถรับแสงสว่างได้มาก ในทางกลับกัน ค่าความโปร่งแสงต่ำ หมายถึง กระจกสามารถรับแสงสว่างได้น้อย
 • ค่าความสะท้อนแสง (Reflectance) หมายถึง ปริมาณแสงที่สะท้อนออกจากกระจก ค่าความสะท้อนแสงสูง หมายถึง กระจกสะท้อนแสงได้มาก ในทางกลับกัน ค่าความสะท้อนแสงต่ำ หมายถึง กระจกสะท้อนแสงได้น้อย
 • ค่าความดูดกลืนแสง (Absorption) หมายถึง ปริมาณแสงที่ดูดซับโดยกระจก ค่าความดูดกลืนแสงสูง หมายถึง กระจกดูดซับแสงได้มาก ในทางกลับกัน ค่าความดูดกลืนแสงต่ำ หมายถึง กระจกดูดซับแสงได้น้อย
ประเภทของกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงาน
ปัจจุบันมีกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น

 • กระจก Low-E กระจกประเภทนี้เคลือบสารโลหะบางๆ บนผิวกระจก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้ดี ช่วยให้ความร้อนจากภายนอกอาคารสะท้อนออกไป และไม่ทำให้ความร้อนภายในอาคารระบายออก ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารมีความสม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน
 • กระจกสองชั้น กระจกประเภทนี้ประกอบขึ้นจากกระจกสองแผ่น โดยมีอากาศหรือแก๊สอยู่ตรงกลาง ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
 • กระจกฉนวนกันความร้อน กระจกประเภทนี้เคลือบสารฉนวนกันความร้อนบนผิวกระจก ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
วิธีเลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในการเลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 • ทิศทางของแสงแดด ทิศที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงควรเลือกใช้กระจกที่มีค่าความสะท้อนแสงสูง เช่น กระจกสีชา หรือกระจก Low-E
 • ลักษณะการใช้งานของอาคาร หากอาคารเป็นที่พักอาศัย ควรเลือกใช้กระจกที่มีความโปร่งแสงสูง เพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาภายในอาคารได้เพียงพอ
 • งบประมาณ ราคาของกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานมีราคาสูงกว่ากระจกหน้าต่างทั่วไป ควรพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจเลือก

  ที่มา. https://www.agc-flatglass.co.th/product-content/13
ข้อดีของการเลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงาน
การเลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานมีข้อดีหลายประการ ดังนี้
 • ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด ช่วยลดความเสี่ยงของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากแสงแดด
 • เพิ่มความสบายในการอยู่อาศัย ช่วยให้บ้านเย็นสบายตลอดทั้งวัน
สรุป
การเลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงาน ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้กระจกหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
 
กระจกประหยัดพลังงาน
 เลือกกระจกประหยัดพลังงาน
 กระจกหน้าต่างประหยัดพลังงาน
 กระจกหน้าต่างลดความร้อน
 กระจกหน้าต่างกันความร้อน
  กระจกหน้าต่างลดการใช้พลังงาน
 กระจกหน้าต่างประหยัดค่าไฟ
 กระจกหน้าต่างลดค่าเครื่องปรับอากาศกระจกประหยัดพลังงาน, เลือกกระจกประหยัดพลังงาน, กระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานกระจกหน้าต่างลดความร้อน, กระจกหน้าต่างกันความร้อน, กระจกหน้าต่างลดการใช้พลังงาน, กระจกหน้าต่างประหยัดค่าไฟ, กระจกหน้าต่างลดค่าเครื่องปรับอากาศกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงาน   กระจกหน้าต่างลดความร้อน   กระจกหน้าต่างกันความร้อน กระจกประหยัดพลังงาน กระจกที่ประหยัดพลังงาน   กระจกที่ลดความร้อน เลือกกระจกประหยัดพลังงาน  เลือกกระจกที่ประหยัดพลังงาน
 กระจกประหยัดพลังงานช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
 เลือกกระจกหน้าต่างประหยัดพลังงานเพื่อลดความร้อนภายในบ้าน
 กระจกหน้าต่างกันความร้อนช่วยให้บ้านเย็นสบายตลอดทั้งวัน